Arayalım

Biz Sizi Arayalım!

 

Güvenlik Kodu:

Güvenlik Kodu

   

ORTAM ÖLÇÜMLERİ


İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İstanbul Uzman A.Ş. Ortam Ölçüm Laboratuvarı yetkili olduğumuz parametrelerin listesini İsgüm Resmi web sayfasında görebilirsiniz. Tıklayın
 

► İŞYERİ ORTAM GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE GÜRÜLTÜ HARİTASININ ÇİZİLMESİ

Firmalar, 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ve Gürültü Yönetmeliği çerçevesinde belirtilen yükümlülükleri arasında iş yeri ortamında işçinin maruz kaldığı gürültü ölçümünü yaptırarak sonuca bağlı olarak gerekli önlemi almak zorundadırlar. Bu kapsamda gürültü ölçümü yapılarak sonuçlar tespit edilmekte ve gürültü haritası çizilerek riskli bölgeler belirlenmektedir.

► İŞYERİ ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ

Toz; boyut olarak çok küçük olup, insan sağlığı için önlem kapsamında zarar durumlarına göre önem arzetmektedir. Ortamdaki tozlar genellikle akciğer rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıklarında belirleyicisidir. Ortamdaki tozun ölçülmesiyle sınır değerler karşılaştırılıp önlem durumu değerlendirilmektedir.

► İŞYERİ ORTAM AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

İşyeri ortamında personelin çalışmasını etkileyen bir husus da aydınlatmadır. Aydınlatma oranları standartları yapılan işe göre ve faaliyet alanına göre detaylı olarak verilmiştir. Ortam aydınlatmasının iyi olması görme sağlığı açısından çok önemlidir.

► İŞYERİ TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

Termal konfor deyimi, çalışma ortamında, çalışanların büyük çoğunluğunun ısı, nem, hava akımı gibi iklim şartları açısından, gerek bedensel ve gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin insanın bünyesine uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini düşürür.

► İŞYERİ ORGANİK BUHAR ÖLÇÜMÜ

İşyerlerinde hammadde, ara veya mamül madde olarak gaz, buhar, sis, duman veya toz şeklinde değişik maddeler bulunur veya çeşitli işlemler sonucu ortaya çıkar. Bunlar işyeri havasını kirletebilirler. Bazen, maddeler insan sağlığı için zararlı olmazlar, ancak konsantrasyonları yüksek olursa rahatsız edici olurlar. Bazen de çok zararlı olabilirler. Bunlarla kirlenmiş havanın solunumu ciddi hastalıklara veya ölümlere sebep olabilir. Bazı durumlarda da çeşitli konsantrasyonlardaki bazı gazlar parlama, patlama veya yangın riski yaratabilirler.

İşyeri Ortam ve Periyodik Ölçüm Hizmetleri

 


KİŞİSEL ORTAM ÖLÇÜMLERİ

► KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

Endüstriyel işletmelerde var olan araçların meydana getirdiği gürültü, o işyerinde çalışanlar için ciddi bir sorun oluşturmaktadır.Gürültülü işyerlerindeki gürültünün azaltılması, kontrol edilebilmesi ve çalışanlar için zararlı olmaktan çıkartılması için kullanılan çeşitli kontrol yöntemleri bulunmaktadır.Bu yöntemler arasında en etkili olanları, gürültünün kaynakta ve yayılma ortamında kontrolünü sağlayan mühendislik yöntemleridir.Bu yöntemlerin uygulanmasında teknik ekibe ihtiyaç duyulması ve göreceli olarak ek maliyetlere neden olması, işverenlerin bu uygulamalardan uzak durmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da çalışanlar gürültünün zararlı etkileri ile karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmamızda, gürültü seviyesinin çalışanlar açısından zararlı olduğu tespit edilen bir iş yerinde, gürültünün kaynağından kontrolü ve gürültü yayılımının önlenmesi yöntemleri ile gürültü seviyesindeki azalma miktarı tespit edilebilir.

► KİŞİSEL TOZ ÖLÇÜMÜ

Çalışanların maruz kaldığı alveollere ulaşan tozların miktarını ölçmek üzere standartlara uygun, gravimetrik temelli, siklonlu kişisel örnekleyiciler kullanılmaktadır.Toz örnekleme işlemi, siklon ve filtre ile ilişkilendirilmiş olan bir hava pompası vasıtasıyla yapılmaktadır. Toz konsantrasyonunun ölçümü (mg/m3 ), pompanın belirli bir süre içinde çektiği hava miktarı (m3) ile filtre üzerinde tutulan kirleticilerin ağırlığının (mg) belirlenmesi ile hesaplanabilmektedir.

► KİŞİSEL TİTREŞİM (VIBRASYON) ÖLÇÜMÜ

Titreşim genellikle katı ortamda yayılan, dokunma duyusu ile algılanan, alçak frekanslı ve yüksek genlikli, titreşimli bir enerji yayılımıdır. Nitelikleri ve etkisi titreşimin yüksekliğine, frekansına, etkileme süresine, yönüne, kişisel duyarlığa, etkilediği bölgeye ve risk etkenlerine bağlıdır.Titreşimin çalışanları etkileme yolu, elle kullanılan araç ve gereçlerde el, diğerlerinde yapılan işe ve çalışma pozisyonuna göre titreşen zeminle ya da parçayla ilişkili vücut bölümüdür (örneğin, ayakta durmada zeminden ayaklara, otururken gluteal bölgeye, ya da sırta geçiş gibi).

► UÇUCU ORGANİK BİLEŞENLER (VOC) ÖLÇÜMÜ

Havanın doğal bileşiminin bozulma seviyesi (kirlenme seviyesi) ile canlı sağlığı ve benzer etkiler arasındaki ilişkilerin kurulması ve birtakım önlemlerin alınmasına ışık tutulması amacıyla yapılan ölçümlerdir.

► YASAL MEVZUAT

  • Çalışanların gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik için Tıklayın
  • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik için Tıklayın
  • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik için Tıklayın
  • Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik için Tıklayın